top of page

Algemene voorwaarden Vivas Gym

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Vivas Gym: Vivas Gym alsmede de activiteiten die onder de naam Vivas Gym (o.a. Vivas Bootcamp, Maastricht Bootcamp, Vivas Personal Training) worden aangeboden.

 

Vivas Gym vestiging: de locatie waar Vivas Gym wordt aangeboden.

 

Extra: een dienst of faciliteit die tegen vergoeding van Vivas Gym kan worden afgenomen in aanvulling op het basis lidmaatschap.

 

Medewerker: degene die in opdracht van Vivas Gym zorg draagt voor het beheer vestiging en de les verzorgt.

 

Ingangsdatum: De Overeenkomst gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand nadat Vivas Gym de inschrijving heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d.

 

Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2 lid a.

 

Lid: de natuurlijke persoon (m/v), de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

 

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Vivas Gym en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden.

 

Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

a. Lid worden bij Vivas Gym kan op de volgende manieren:

1. een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website (www.vivasgym.nl, www.vivasbootcamp.nl); of

2. het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de Vivas Gym in te leveren ofwel digitaal per mail ofwel fysiek bij een medewerker.

b. Bij inschrijving via de website heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 5.a. Deze bedenktijd geldt niet voor de andere manieren van Inschrijving die zijn beschreven in artikel 2a sub 2. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Vivas Gym naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

c. Een Lid is het lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en dan gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Vivas Gym.

g. In het geval van speciale acties kan Vivas Gym aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren.

 

ARTIKEL 3: OPENINGSTIJDEN

a. Vivas Gym bepaalt per Vivas Gym vestiging de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.

b. Vivas Gym is gerechtigd om een Vivas Gym vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

c. Vivas Gym is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) een Vivas Gym vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.

d. Vivas Gym is gerechtigd een Vivas Gym vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

 

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING

a. Een Overeenkomst bij Vivas Gym wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een na 3 maanden per kalendermaand opzegbare overeenkomsten met ieder haar eigen specifieke condities en voorwaarden.

b. Indien het lidmaatschap eerder wordt gebruikt dan de aangegeven Ingangsdatum in de overeenkomst, zodat het Lid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Vivas Gym, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

c. Vivas Gym behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden, met als uitzondering wanneer het Lid opnieuw Lid wenst te worden binnen 6 maanden na de einddatum van de laatste Overeenkomst van het betreffende Lid.

d. Alle tarieven zijn te vinden op de websites van Vivas Gym.

e. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

f. Betaling van het lidmaatschap dient maandelijks vooruit te worden voldaan via SEPA automatische incasso tegen de tarieven van de gekozen lidmaatschapsvorm. Andere betalingsvormen worden alleen bij uitzondering en na aanvraag van het Lid toegestaan door Vivas Gym. Hierbij kunnen aanvullende voorwaarden gesteld worden.

g. Bij niet tijdige ontvangst door Vivas Gym van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Vivas Gym is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 5.d hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

i. Vivas Gym behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

j. Indien het Lid geen gebruik maakt van de Overeenkomst vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

k. Vivas Gym behoudt zich per Vivas Gym vestiging het recht voor om de groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.

l. Indien het Lid naar de beoordeling van Vivas Gym aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van 1 kalendermaand opzegtermijn vanaf de kennisgeving.

ARTIKEL 5: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per e-mail (info@vivasgym.nl of info@vivasbootcamp.nl) of via de website te gebeuren, Bij opzegging per e-mail moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het Lid.

b. Het lidmaatschap heeft een minimale duur van 3 maanden en is vervolgens per kalendermaand opzegbaar. Opzegging dient uiterlijk 30 dagen voor de gewenste einddatum te gebeuren.

c. Vivas Gym behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Vivas Gym, het Lid de toegang tot een Vivas Gym vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.

d. Opschorting van het lidmaatschap is in enkele gevallen, ter beoordeling van Vivas Gym, mogelijk. Neem daarvoor contact op per e-mail via info@vivasgym.nl of info@vivasbootcamp.nl.

ARTIKEL 6: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Vivas Gym, is geheel voor eigen risico van het Lid.

b. Vivas Gym en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.

c. Het Lid zal zowel Vivas Gym als de medewerker vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

d. Vivas Gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

 

ARTIKEL 8: KLACHTEN

In geval van klachten met betrekking tot Vivas Gym dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot Vivas Gym door een mail te sturen met de klacht(en) naar info@vivasgym.nl.

ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS

a. Vivas Gym verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b. Vivas Gym verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Vivas Gym en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Vivas Gym.

 

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Vivas Gym aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en Vivas Gym is Vivas Gym voornemens om in goed overleg met het Lid tot een oplossing te komen voor beide partijen.

 

ARTIKEL 10: JEUGDSPORTFONDS

a. Een lidmaatschapsvorm met jeugdsportfonds kan alleen per e-mail naar info@vivasgym.nl worden aangevraagd.

b. Een lidmaatschapsvorm met jeugdsportfonds kan niet eerder geactiveerd worden dan de datum waarop Vivas Gym het verschuldigde bedrag van jeugdsportfonds heeft ontvangen.

c. Indien het Lid met een jeugdsportfonds lidmaatschapsvorm de Overeenkomst wilt beëindigen voor het eindigen van het jeugdsportfonds, kan het nog beschikbare bedrag alleen in overleg met de medewerkers van het jeugdsportfonds in de betreffende gemeente worden teruggestort.

 

ARTIKEL 11: TOT SLOT

a. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Vivas Gym te accepteren en hier naar te handelen.

b. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Vivas Gym zijn terug te vinden op de websites van Vivas Gym en op te vragen per mail naar info@vivasgym.nl.

c. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Vivas Gym en het Lid.

bottom of page